REGULAMIN GRACE POLE ACADEMY

 1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Grace Pole Academy.
 2. Na terenie studia mogą przebywać jedynie osoby zapisane na zajęcia. Ze względu na komfort wszystkich uczestników, osoby towarzyszące nie mogą obserwować zajęć. Wyjątek stanowią rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich uczestniczących w zajęciach – mogą oni przebywać na terenie recepcji.
 3. W zajęciach uczestniczyć mogą osoby które zarejestrowały się na zajęcia i wniosły odpowiednią opłatę (zgodnie z cennikiem http://gracepoleacademy.pl/cennik/ lub regulaminem honorowania kart partnerskich http://gracepoleacademy.pl/regulaminy-zajecia-i-karty-partnerskie/)
 4. Rejestracja na zajęcia następuje online poprzez zalogowanie na udostępnionym uczestnikom profilu klubowicza w systemie eFitness i zapisaniu na odpowiednie zajęcia.
  • Zapis może być zmieniony / anulowany najpóźniej 24h przed zajęciami. 
  • Jeżeli na 3 godziny przed zajęciami nie zgłosi się na nie min. 5 osób chętnych, zajęcia są automatycznie odwoływane.
 5. Płatności internetowe obsługiwane są przez serwis Przelewy24. Płatności można dokonać również przelewem na rachunek studia lub gotówką lub kartą w recepcji.
 6. Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się w recepcji w celu weryfikacji płatności i potwierdzenia obecności.
 7. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach nie ma możliwości uczestnictwa w zajęciach bez wcześniejszej rezerwacji miejsca, potwierdzonej przez Grace Pole Academy.
 8. Kursy na terenie Grace Pole Academy prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów.
 9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są wykonywać polecenia instruktorów.
 10. Uczestnicy, którzy potrzebują dodatkowej asekuracji, zgłaszają się do instruktorów bezpośrednio na zajęciach. Na sali dostępne są również materace, z których uczestnicy mogą korzystać w dowolnym momencie.
 11. Uczestnik kursu oświadcza, że jest świadomy swojego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej; jest też świadomy możliwych skutków ubocznych treningów (m.in. siniaki, otarcia, odciski). Uczestnik kursu oświadcza, że bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. Grace Pole Academy nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe podczas treningów. Przeciwwskazania do treningów: ciąża, zaburzenia równowagi, zwyrodnienia kręgosłupa, kontuzje (w szczególności barków, ramion, pleców).
 12. Zasady uczestnictwa w treningu:
  • Wejście na salę treningową tylko boso lub w zmienionym obuwiu sportowym
  • Wejście na salę możliwe jedynie po zakończeniu zajęć przez poprzednią grupę. Osoby oczekujące na zajęcia mogą przebywać na terenie szatni i recepcji
  • Przed zajęciami na rurze należy zdjąć biżuterię: pierścionki, kolczyki, bransoletki i łańcuszki. Nie zaleca się trenowania w okularach.
  • Przed zajęciami na rurze nie należy stosować balsamów ani olejków na skórę.
 13. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach jedynie pod warunkiem dostarczenia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo ich podopiecznego w zajęciach.
 14. Osoby przebywające na terenie Grace Pole Academy są zobowiązane do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż.
 15. Na terenie Grace Pole Academy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania jakichkolwiek substancji odurzających.
 16. Podczas zajęć możliwe jest nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć zarówno przez uczestników, jak i instruktorów oraz pracowników Grace Pole Academy. Materiały te mogą być wykorzystane przez Grace Pole Academy do celów promocyjnych, na co uczestnik wyraża zgodę. Osoby, które nie wyrażają zgody na publikację wizerunku, proszone są o zgłaszanie tego na recepcji oraz bezpośrednio osobom fotografującym.
 17. Do szatni mogą wejść tylko osoby zapisane na zajęcia. Dla bezpieczeństwa cenne rzeczy prosimy zostawiać na recepcji. Grace Pole Academy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie studia.
 18. Grace Pole Academy nie ubezpiecza uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków ani też nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki zaistniałe na terenie studia. Ewentualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnicy zajęć powinni wykupić we własnym zakresie.
 19. Uczestnik zajęć lub jego prawny opiekun ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na terenie studia.
 20. Właścicielem Grace Pole Academy jest MR Academy Magdalena Rutkowska z siedzibą przy ul. Racjonalizacji 5, 02-673 Warszawa, NIP 5262307021. 
 21. Konsumentom co do zasady przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Od umowy można odstąpić w terminie 14 dni od dokonania zakupu, pod warunkiem braku rozpoczęcia korzystania z zakupionych usług, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: kontakt@gracepoelacademy.pl. Zwrot płatności nastąpi w ciągu 14 dni przelewem na rachunek bankowy kupującego.
 22. Reklamacje dotyczące zakupionych usług lub towarów należy składać na adres e-mail: kontakt@gracepoleacademy.pl lub drogą pocztową na adres Grace Pole Academy, ul. Racjonalizacji 5, 02-673 Warszawa. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w terminie 30 dni. Odpowiedź zostanie przekazana tą samą drogą, jaką złożona została reklamacja.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PARTNERSKICH

Regulamin korzystania z kart Multisport 

 • W Grace Pole Academy honorowane są karty: Multisport Plus, Multisport Student i Multisport Kids
 • Karty Multisport Plus honorowane są na regularne kursy Pole Dance oraz stretchingowe (nie dotyczy to warsztatów / zajęć dodatkowych), bez limitów dziennych – przed każdymi zajęciami należy przedstawić kartę w recepcji z dokumentem ze zdjęciem i wpisać się na listę uczestników
 • Karty są honorowane przy uczestnictwie w pełnym miesiącu kursowym – tzn. obowiązkowe 4 wejścia w miesiącu w przypadku kursów 1 raz w tygodniu, 8 wejść dla kursów 2 razy w tygodniu – nie ma możliwości wycofania kaucji przed zakończeniem kursu. Rezygnacja z zajęć w trakcie trwania miesiąca oznacza utratę kaucji.
 • Obowiązuje dopłata w wysokości 5 zł za każde zajęcia, opłata jest pobierana za pierwszych 8 zajęć w miesiącu
 • Korzystanie z karty wymaga wcześniejszego zapisania się na kurs i uiszczenia kaucji zwrotnej w wysokości 80 zł
 • Chęć odbioru kaucji powinna być zgłoszona mailowo przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca
 • W przypadku nieobecności na zajęciach:
 • Jeśli nieobecność zostanie zgłoszona poprzez profil klubowicza w systemie eFitness z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem i zajęcia zostaną odrobione w trakcie trwania kursu (tak, by zgadzała się liczba wejść w miesiącu), kaucja pozostaje bez zmian
 • Jeśli nieobecność nie zostanie zgłoszona z wyprzedzeniem i odpracowana w trakcie kursu, potrącane jest 40zł kaucji za każde opuszczone zajęcia
 • Odrabianie zajęć jest możliwe w grupach, w których nie jest przekroczony limit uczestników – dlatego każdorazowo, przed odrobieniem zajęć, należy zapisać się na zajęcia
 • Karta Multisport nie obowiązuje na jednorazowe wejścia na zajęcia.

Regulamin korzystania z kart Fitprofit / FitSport

 • W Grace Pole Academy honorowane są karty: Fitprofit i FitSport
 • Karty Fitprofit honorowane są na regularne kursy Pole Dance oraz stretchingowe (nie dotyczy to warsztatów / zajęć dodatkowych), wyłącznie na zajęcia trwające 50 minut.
 • Możliwe jest jedno wejście dziennie na kartę Fitprofit / FitSport. Ilość wejść w miesiącu zależna jest od rodzaju karty (zgodnie z regulaminem dostawcy karty)
 • Przed każdymi zajęciami należy przedstawić kartę w recepcji z dokumentem ze zdjęciem i wpisać się na listę uczestników
 • Karty są honorowane przy uczestnictwie w pełnym miesiącu kursowym – tzn. obowiązkowe 4 wejścia w miesiącu w przypadku kursów 1 raz w tygodniu, 8 wejść dla kursów 2 razy w tygodniu – nie ma możliwości wycofania kaucji przed zakończeniem kursu. Rezygnacja z zajęć w trakcie trwania miesiąca oznacza utratę kaucji.
 • Korzystanie z karty wymaga wcześniejszego zapisania się na kurs i uiszczenia kaucji zwrotnej w wysokości 80 zł
 • Chęć odbioru kaucji powinna być zgłoszona mailowo przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca
 • W przypadku nieobecności na zajęciach:
 • Jeśli nieobecność zostanie zgłoszona poprzez profil klubowicza w systemie eFitness z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem i zajęcia zostaną odrobione w trakcie trwania kursu (tak, by zgadzała się liczba wejść w miesiącu), kaucja pozostaje bez zmian
 • Jeśli nieobecność nie zostanie zgłoszona z wyprzedzeniem i odpracowana w trakcie kursu, potrącane jest 40zł kaucji za każde opuszczone zajęcia
 • Odrabianie zajęć jest możliwe w grupach, w których nie jest przekroczony limit uczestników – dlatego każdorazowo, przed odrobieniem zajęć, należy zapisać się na zajęcia
 • Karta Fitprofit i FitSport nie obowiązuje na jednorazowe wejścia na zajęcia.

Regulamin korzystania z pakietów Medicover Sport

 • W Grace Pole Academy honorowane są pakiety Medicover Sport
 • Pakiety Medicover Sport honorowane są na regularne kursy Pole Dance oraz stretchingowe (nie dotyczy to warsztatów / zajęć dodatkowych), wyłącznie na zajęcia trwające 50 minut.
 • Liczba wejść w miesiącu zależna jest od rodzaju pakietu (zgodnie z regulaminem dostawcy pakietu)
 • Przed każdymi zajęciami należy wysłać sms zgodnie z regulaminem dostawcy pakietu i wpisać się na listę uczestników
 • Karty są honorowane przy uczestnictwie w pełnym miesiącu kursowym – tzn. obowiązkowe 4 wejścia w miesiącu w przypadku kursów 1 raz w tygodniu, 8 wejść dla kursów 2 razy w tygodniu – nie ma możliwości wycofania kaucji przed zakończeniem kursu. Rezygnacja z zajęć w trakcie trwania miesiąca oznacza utratę kaucji.
 • Korzystanie z karty wymaga wcześniejszego zapisania się na kurs i uiszczenia kaucji zwrotnej w wysokości 80 zł
 • Chęć odbioru kaucji powinna być zgłoszona mailowo przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca
 • W przypadku nieobecności na zajęciach:
 • Jeśli nieobecność zostanie zgłoszona poprzez profil klubowicza w systemie eFitness z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem i zajęcia zostaną odrobione w trakcie trwania kursu (tak, by zgadzała się liczba wejść w miesiącu), kaucja pozostaje bez zmian
 • Jeśli nieobecność nie zostanie zgłoszona z wyprzedzeniem i odpracowana w trakcie kursu, potrącane jest 40zł kaucji za każde opuszczone zajęcia
 • Odrabianie zajęć jest możliwe w grupach, w których nie jest przekroczony limit uczestników – dlatego każdorazowo, przed odrobieniem zajęć, należy zapisać się na zajęcia
 • Pakiet Medicover Sport nie obowiązuje na jednorazowe wejścia na zajęcia.

Regulamin korzystania z pakietów PZU Sport

 • W Grace Pole Academy honorowane są pakiety PZU Sport
 • Pakiety PZU Sport honorowane są na regularne kursy Pole Dance oraz stretchingowe (nie dotyczy to warsztatów / zajęć dodatkowych), wyłącznie na zajęcia trwające 50 minut.
 • Liczba wejść w miesiącu zależna jest od rodzaju pakietu (zgodnie z regulaminem dostawcy pakietu)
 • Przed każdymi zajęciami należy zarejestrować obecność zgodnie z regulaminem dostawcy pakietu i wpisać się na listę uczestników
 • Karty są honorowane przy uczestnictwie w pełnym miesiącu kursowym – tzn. obowiązkowe 4 wejścia w miesiącu w przypadku kursów 1 raz w tygodniu, 8 wejść dla kursów 2 razy w tygodniu – nie ma możliwości wycofania kaucji przed zakończeniem kursu. Rezygnacja z zajęć w trakcie trwania miesiąca oznacza utratę kaucji.
 • Korzystanie z karty wymaga wcześniejszego zapisania się na kurs i uiszczenia kaucji zwrotnej w wysokości 80 zł
 • Chęć odbioru kaucji powinna być zgłoszona mailowo przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca
 • W przypadku nieobecności na zajęciach:
 • Jeśli nieobecność zostanie zgłoszona poprzez profil klubowicza w systemie eFitness z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem i zajęcia zostaną odrobione w trakcie trwania kursu (tak, by zgadzała się liczba wejść w miesiącu), kaucja pozostaje bez zmian
 • Jeśli nieobecność nie zostanie zgłoszona z wyprzedzeniem i odpracowana w trakcie kursu, potrącane jest 40zł kaucji za każde opuszczone zajęcia
 • Odrabianie zajęć jest możliwe w grupach, w których nie jest przekroczony limit uczestników – dlatego każdorazowo, przed odrobieniem zajęć, należy zapisać się na zajęcia
 • Pakiet PZU Sport nie obowiązuje na jednorazowe wejścia na zajęcia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
STRONY INTERNETOWEJ GRACEPOLEACADEMY.PL

 1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.
 3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.
 4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.


I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca Pani Magdalena Rutkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: MR Academy Magdalena Rutkowska, z siedzibą przy: ul. Racjonalizacji 5, 02-673 Warszawa, NIP: 5262307021 (zwany dalej: „Właściciel„).


II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu prawidłowego wykonania sprzedaży usług dostępnych za pośrednictwem strony.
 2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do

a. zarejestrowania się na stronie internetowej;

b. zawarcia umowy;

c. dokonania rozliczeń;

d. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług;

e. korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

 1. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, dotyczących m.in. nowych produktów lub usług czy promocji.
 2. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań, w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.
 3. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.


III. RODZAJ DANYCH

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

a. zarejestrowania się na stronie internetowej:

– imię i nazwisko;   
– adres e-mail;

– numer telefonu

b. dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:

– imię i nazwisko;    
– numer telefonu;   
– adres e-mail

c. dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

– numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).

 • W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje, dotyczące numeru rachunku bankowego.


IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO„.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika, wyrażonej w chwili rejestracji na stronie internetowej lub w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się na stronie internetowej oraz dokonywanie zakupów, za pośrednictwem strony internetowej.


V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

 1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych. Użytkownik może to również zrobić samodzielnie, po zalogowaniu się na swoje konto.
 3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.
 4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.
 5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.
 6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 7. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
 8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.


VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.
 2. Informacje, dotyczące umowy, przechowuje się w celach dowodowych, przez okres trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe z Użytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.
 3. Ponadto, administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące zawartych transakcji, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi Użytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi.
 4. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między Użytkownikiem i Właścicielem, dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia konta Użytkownika na stronie internetowej. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku wysunięcia żądania przez Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.


VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

 1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).
 2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.
 3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.